ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การเปรียบเทียบระหว่าง ISO 15190:2003 และ ISO 15190:2020       

การถอดความและอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการนำไปใช้       

โดย ดร.ภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์

12 ตุลาคม 2564
                   Click