การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ดูแลระบบstdbloodsample@dmsc.mail.go.th
ดร.ภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์     ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการpatravee.s@dmsc.mail.go.th
นายสุรศักดิ์  หมื่นพล     หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการsurasak.m@dmsc.mail.go.th
นางสาวเรวดี  สิริธัญญานนท์     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการraevadee.s@dmsc.mail.go.th
นายวรรณปรัชญ์  เรืองเดช     กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการwannaprach.r@dmsc.mail.go.th
นางสาวศศิธร  นุ่มทอง     กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการsasithorn.n@dmsc.mail.go.th
นางสาวประภาภรณ์  สังขฤกษ์     กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการpraphaporn.s@dmsc.mail.go.th

โทร 029510000 ต่อ 99951, 99950, 99961