การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดติดต่อสอบถามได้ที่   โทร 029510000 ต่อ 99961,99766

ผู้ดูแลระบบstdbloodsample@dmsc.mail.go.th
ดร.ภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์     ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการpatravee.s@dmsc.mail.go.th
นายสุรศักดิ์  หมื่นพล     หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการsurasak.m@dmsc.mail.go.th
นางสิริพรรณ  แสงอรุณ     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการsiripan.s@dmsc.mail.go.th
นายวรรณปรัชญ์  เรืองเดช     กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการwannaprach.r@dmsc.mail.go.th
นางสาวประภาภรณ์ สังขฤกษ์     กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการpraphaporn.s@dmsc.mail.go.th