เอกสารประกอบการรับรองตามมาตรฐานสากลเอกสารประกอบการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล

(Documents for Laboratories Accreditation)

Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
R 07 15 001นโยบายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข21PDF15/02/2021
R 07 15 001 (T)Policies, Requirements and conditions for a medical and health laboratory accreditation21PDF 15/02/2021
F 07 15 002แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ06PDF 09/11/2021
F 07 15 002 (T)Evaluation questionnaires of accreditation process for testing laboratories06PDF09/11/2021
F 07 15 005แบบ กว.1 คำขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ07Word 19/02/2021
F 07 15 005 (T)Application form No.1: A request for Laboratory Accreditation06Word13/05/2019
F 07 15 006แบบ กว. 2 ข้อมูลจำเพาะของส่วนที่ขอการรับรอง07Word13/05/2019
F 07 15 006 (T)Application form No.207Word13/05/2019
F 07 15 007/02Application form No.3: General information of quality management system for ISO/IEC 17025:201700Word13/05/2019
F 07 15 018List of Proficiency testing Scheme Provider & Scope of Accreditation for health products or Public health laboratory that participate in Proficiency testing 05PDF12/11/2021
F 07 15 037แบบกว. 9 ข้อมูลจำเพาะประกอบการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง 05PDF27/10/2021
F 07 15 037 (T)Form No.9: Specific Information for On-site Assessment for Survillance05PDF
27/10/2021
F 07 15 038ตารางสรุปผลการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ/ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต (Nonconformities Corrective Action Table) 05Word13/05/2019
F 07 15 054แบบบันทึกข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์02Word18/10/2019 
F 07 15 058แบบกว.10 แบบสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 15190:200304Word13/05/2019
F 07 15 058 (T)Application form No.10: Laboratory safety audit checklists regarding to ISO 15190:200302Word 13/05/2019
F 07 15 058/01 (T)Application form No.10: Laboratory safety audit checklists regarding to ISO 15190:202001Word 25/10/2021
F 07 15 063ตารางสรุปผลการเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ และการประเมินความสามารถการทดสอบระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในห้องปฏิบัติการ00Word13/05/2019
F 07 15 069แบบกว.4 ข้อมูลทั่วไปของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 02Word13/05/2019
F 07 15 069 (T)Application Form No.4: General information of quality management system regarding to ISO 15189:201201Word13/05/2019
F 07 15 086Application Form No.8: General information for quality and competence ISO 22870:201600Word13/05/2019
F 07 15 179แบบประเมินความพร้อมและการประเมินความเสี่ยงของการตรวจประเมินทางไกล (Remote Evaluation Checklist and Risk Assessment)00PDF20/9/2021
F 07 15 182การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของขอบข่ายการรับรองเพื่อการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ00PDF12/11/2021
N 07 15 001นโยบายและหลักเกณฑ์การยอมรับผลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์08PDF13/05/2019
N 07 15 001 (T)Policy and requirements for acceptance the measurement result of calibration equipments08PDF
13/05/2019
N 07 15 003นโยบายและหลักเกณฑ์การทดสอบความชำนาญ การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบติการและการประเมินความสามารถการทดสอบ15PDF

4/11/2021

N 07 15 003 (T)Policy and requirements for Proficiency Testing, interlaboratory comparison/Laboratorys performance assessment in test15PDF
05/10/2021
N 07 15 007นโยบายและหลักเกณฑ์การสอบกลับได้และการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด10PDF
25/10/2019 
N 07 15 007 (T)Policy and requirements on eatimation of uncertainty measurement and tracebility10PDF
25/10/2019 
N 07 15 009Policy and Conditions for the Use of an Accreditation Symbol or a Statement to Claim Accreditation Status14PDF
05/10/2021 
N 07 15 010Criteria for selection of the laboratories to participate the APLAC PT or other international PT programs06PDF
30/10/2019 
N 07 15 011Supplement requirements for medical laboratory09PDF
18/10/2019 
N 07 15 012 Supplement requirements for surgical pathology laboratory03PDF
13/05/2019
N 07 15 013นโยบายและข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ05PDF
13/05/2019
N 07 15 013 (T) Policy and Requirements for Application of Laboratory Accreditation by Related Bodies05PDF
13/05/2019
N 07 15 014Supplement requirements for Forensic Science Laboratory Compliance with ISO/IEC 17025:201704PDF
4/11/2021
N 07 15 015Supplement requirements for veterinary laboratory compliance with ISO/IEC 17025:201705PDF
18/10/2019 
N 07 15 016ข้อกำหนดเฉพาะของการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบทางรังสีและเครื่องมือแพทย์ด้านฟิสิกส์ตามมาตรฐานISO/IEC 17025:201703PDF
18/10/2019 
N 07 15 017นโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดการพิจารณาการตรวจติดตามเฝ้าระวังหรือการตรวจติดตามในกระบวนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุข04PDF
09/08/2021
N 07 15 019ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการรับรองเทคนิคการทดสอบด้านยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 1702502PDF
13/05/2019
N 07 15 019 (T)Supplement requirements for drug testing laboratory by technique compliance with ISO/IEC 1702502PDF25/10/2019 
N 07 15 020นโยบายและหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 1519004PDF
25/10/2021
N 07 15 021ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:201703PDF
27/10/2021
N 07 15 024ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 สาขาโลหิตวิทยาและการแข็งตัวของเลือด02PDF
13/05/2019
N 07 15 025ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 สาขาเคมีคลินิก03PDF
13/05/2019
N 07 15 026ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก01PDF
13/05/2019
N 07 15 029แนวทางการควบคุมคุณภาพรายการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่มีโปรแกรมทดสอบความชำนาญสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์00PDF
13/05/2019
N 07 15 030Requirement for Management of Impartiality02PDF
15/10/2021
N 07 15 031ข้อกำหนดเพิ่มเติมการตรวจประเมินจากเอกสาร(Document review) และตรวจประเมินทางไกล(Remote Assessment) กรณีเกิดสถานการณ์พิเศษ01PDF 
06/08/2021
N 07 15 031 (T)Supplement requirements for document review and remote assessment01PDF 
27/10/2021
N 07 15 032ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 แนวทางมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ flow cytometry ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาทางการแพทย์00PDF
23/06/2020 
G 07 15 012แนวทางการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:201702PDF
27/08/2021
G 07 15 015คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนงานรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุข05PDF
4/11/2021
G 07 15 016วิธีเขียนการอ้างอิงวิธีทดสอบตามขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข04PDF 
09/08/2021
G 07 15 018คู่มือการให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุข06PDF 
17/05/2021
G 07 15 023หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการขอเปลี่ยนแปลงการทดสอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์03PDF
30/10/2019 
G 07 15 026แนวทางการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 1519003PDF
09/08/2021 
G 07 15 043แนวทางปฏิบัติในการขยายอายุใบรับรองจาก 2 ปี เป็น 4 ปี00PDF
06/05/2021 
G 07 15 044แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากISO15190:2003เป็นISO15190:202000PDF
4/11/2021
G 07 15 047แนวทางการเลือกรายการทดสอบสำหรับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ00PDF
12/11/2021
WS 07 15 001/08 (Thai)แบบบันทึกคำรับรองบของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง14PDF
09/08/2021
WS 07 15 001/08 (Eng)Worksheet for accreditation laboratory commiment14PDF
09/08/2021
WS 07 15 001/14แบบบันทึกคำรับรองในการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ08PDF
14/07/2020 
WS 07 15 001/14 (T)Worksheet for Self Declaration of Maintenance the laboratory quality08PDF
14/07/2020 

หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการ มีความประสงค์จะขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ดาวน์โหลด แบบ กว.1, แบบ กว.2 และแบบกว.3
  • ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการ มีความประสงค์จะขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190  ให้ดาวน์โหลด แบบ กว.1, แบบ กว.2, แบบ กว.4 และแบบกว.10
  • ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาสาสตร์ มีความประสงค์จะขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ดาวน์โหลด แบบ กว.1, แบบ กว.2 และแบบกว.3

หากท่านค้นหาข้อมูลแล้ว ไม่พบไฟล์ที่ต้องการ

  • การรับรอง ISO 15189 โปรดคิดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99938-41
  • การรับรอง ISO/IEC 17025 โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัทพ์ 02 951 0000 ต่อ 99945-46