คลังความรู้มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพท์และสาธารณสุข


คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
....................................................................................................
Guideline for Monitoring and Assessment of Medical Laboratory Quality Standards Ministry of Public Health, Thailand (checklist 75 points) cover l book
....................................................................................................
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 01 (checklist 75 ข้อ) ปกหน้า l ปกหลัง
....................................................................................................
คู่มือการตรวจการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [แผ่นพลิก]
....................................................................................................
คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
....................................................................................................
แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Thailand National's Guidelines for Point of care testing)
....................................................................................................
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
....................................................................................................
เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธาณณสุข พ.ศ.2555
....................................................................................................
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2557
....................................................................................................
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจวิเคราห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)
....................................................................................................
แบบประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189 (243 ข้อ)
....................................................................................................
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555