ประกาศเกี่ยวกับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล