คำชี้แจง ไม่อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ILAC-MRA และ Q เพื่อแสดงการรับรองในใบ Certificate of Analysisคำชี้แจง ไม่อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ILAC-MRA และ Q เพื่อแสดงการรับรองในใบ Certificate of Analysis

27  ก.พ. 2563

คำชี้แจงการปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขการใช้ตราสัญญักษณ์รับรอง (N 07 15 009) ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

เรื่อง ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ "ILAC-MRA และ Q" เพื่อแสดงการรับรองในใบ Certificate of Analysis