กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐