การทดสอบความชำนาญและการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

ยกระดับเป็น

กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์