รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารลำดับที่ห้องปฏิบัติการหมายเลขทะเบียนStatusวันที่รับรองวันหมดอายุLast Updated
1ห้องปฏิบัติการ บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด9001/64Accredited
31/08/2564
30/08/256628/09/2564

หมายเหตุ : Status

Accredited :ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ
# In process :ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
## In process  :ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ 
(A) :อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ
(B) :อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน
(C) :อยู่ระหว่างเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
(D) :อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ
### Suspended :
ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด