โปรแกรมกระบวนการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนฯ
โปรแกรมกระบวนการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบ      สารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด                       และสารปนเปื้อนในอาหาร                                   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์         

> เข้าสู่โปรแกรม Click

> คู่มือการใช้โปรแกรม

> อบรมการใช้โปรแกรม