เอกสารประกอบการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานประเทศเอกสารประกอบการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานประเทศ

  • การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
-ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ07PDF10/11/2020
R 07 15 003นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ05PDF18/02/2021
F 07 15 006/01คำขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ06

Word

16/11/2020
F 07 15 006/02ข้อมูลจำเพาะของส่วนที่ขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ06Word

16/11/2020

  • การรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
-ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร-PDF01/12/2020
-มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด -PDF01/12/2020
F 07 15 045แบบ PR-FC 1 คำขอรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร04PDF30/11/2020
F 07 15 046แบบ PR 2 ข้อมูลจำเพาะของผู้ขอการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด03PDF30/11/2020
F 07 15 047แบบ PR 3 ข้อกำหนดการจัดทำคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด สำหรับผู้ประกอบการปฏิบัติ03PDF

30/11/2020

  • การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
-ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา-PDF16/10/2020
F 07 15 042แบบ ISP 1 คำขอรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา03PDF13/05/2019
F 07 15 043แบบ ISP 2 ข้อมูลจำเพาะของผู้ขอรับรอง การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา03PDF13/05/2019
F 07 15 044แบบ ISP 3 ข้อมูลทั่วไปของระบบคุณภาพ การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา03PDF

13/05/2019

  • การรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
-ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร
-PDF01/12/2020
-มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร-PDF01/12/2020
F 07 15 045 แบบ PR-FC 1 คำขอรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร04PDF30/11/2020
F 07 15 166 

แบบ FC 2 ข้อมูลจำเพาะของผู้ขอการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

00PDF
30/11/2020
F 07 15 167 

แบบ FC 3 ข้อกำหนดการจัดทำคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร สำหรับผู้ประกอบการปฏิบัติ

00PDF
30/11/2020
  • การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข
Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
-นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดฯ-PDF23/11/2020
***เอกสารคุณภาพ สำหรับหน่วยบริการเจาะเลือด   ***Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
F 07 15 136 

แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020
F 07 15 137 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล

00Word17/11/2020
F 07 15 159 ตารางสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกต จากการตวจประเมิน00Word17/11/2020
F 07 15 162 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง
00Word17/11/2020
 ***เอกสารคุณภาพ สำหรับ  สสจ.   ***


Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
F 07 15 165 

แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดฯ 

00Word17/11/2020
***เอกสารคุณภาพ สำหรับผู้ตรวจประเมิน   ***


Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
F 07 15 136 

แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020
F 07 15 160 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกหน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020
F 07 15 161

ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมิน หน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020
F 07 15 163

ตารางสรุปผลการพิจารณาการแก้ไขข้อบกพร่อง และข้อสังเกต การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020