หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
ลำดับที่ห้องปฏิบัติการหมายเลขทะเบียนStatusวันที่รับรองวันหมดอายุLast Updated
1มูลนิธิโครงการหลวง3001/43Accredited
18/05/2564
17/05/256607/10/2564
2บริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด3005/43Accredited
24/01/2564
23/01/256614/05/2564
3บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีส์ จำกัด3006/44Accredited
27/10/2562
26/10/256423/1/2563
4บริษัท พีพีพี พรีพาเรชั่น จำกัด3007/44Accredited
27/10/2562
26/10/256423/1/2563
5บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาเอฟดีซี3009/44Accredited
06/01/2564
05/01/256607/10/2564
6บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด3015/47Accredited
27/12/2562
26/12/256423/1/2563
7บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม  จำกัด3016/47Accredited
26/09/2562
25/09/2564

14/11/2562

8บริษัท ดอนเมือง พัฒนา จำกัด3020/49

Accredited

23/08/2562
22/08/256402/09/2562
9บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)3022/51Accredited
29/09/2563
28/09/256507/10/2564
10บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด3023/52Accredited19/09/2563
18/09/256502/04/2564
11บริษัท พงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด3025/54Accredited
27/10/2562
26/10/256414/11/2562
12หจก.ลองเทิม เทรดดิ้ง3026/54Accredited
27/10/2562
26/10/256414/11/2562
13บริษัท ตลาดใหม่ ชลบุรี จำกัด3028/55Accredited
06/01/2564
05/01/256602/04/2564
14สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด3031/57## Inprocess (B)25/07/2562
24/07/256407/10/2564
15สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด3032/57Accredited
23/08/2562
22/08/256414/11/2562
16บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด3033/57Accredited
26/09/2562
25/09/256414/11/2562
17บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)(โรงงานบางนา-ตราด)3035/57Accredited
27/06/2562
26/06/256402/09/2562
18บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร3038/58Accredited
29/09/2563
28/09/256507/10/2564
19บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด3040/61Accredited
29/09/2563
28/09/256507/10/2564
20บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าฉะเชิงเทรา

3041/62

Accredited
22/08/2562
21/08/256402/09/2562
21สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

3042/62

Accredited
25/12/2562
24/12/256427/2/2563
22บริษัท ไผ่คู่ จำกัด

3043/63

Accredited
15/01/2564
14/01/256602/04/2564หมายเหตุ : Status

Accredited :ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ
# In process :ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
## In process  :ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ 
(A) :อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ
(B) :อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน
(C) :อยู่ระหว่างเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
(D) :อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ
### Suspended :
ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด