เอกสารการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย      Updated: 19/8/2020

F 07 15 080Rev 05คำขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยฯDownload
F 07 15 122Rev 00แบบตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยฯDownload

F 07 15 126

Rev 00ข้อมูลจำเพาะของส่วนที่ขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยฯ
Download