เอกสารการบรรยาย การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดฯ            โดย ดร.ภัทรวีร์  สร้อยลังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

            โดย นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

            โดย นายเจตน์  วันแต่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ