เอกสารคุณภาพประกอบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด
Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
-นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดฯ-PDF23/11/2020
***เอกสารคุณภาพ สำหรับหน่วยบริการเจาะเลือด   ***Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
F 07 15 136 

แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020
F 07 15 137 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล

00Word17/11/2020
F 07 15 159 ตารางสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกต จากการตวจประเมิน00Word17/11/2020
F 07 15 162 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง
00Word17/11/2020
 ***เอกสารคุณภาพ สำหรับ  สสจ.   ***


Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
F 07 15 165 

แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดฯ 

00Word17/11/2020
F 07 15 177 

แบบคำขอใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดฯ 

00Word30/03/2021
***เอกสารคุณภาพ สำหรับผู้ตรวจประเมิน   ***


Document CodeDocument NameRevision No.DownloadUpdated
F 07 15 136 

แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020
F 07 15 160 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกหน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020
F 07 15 161

ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมิน หน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020
F 07 15 163

ตารางสรุปผลการพิจารณาการแก้ไขข้อบกพร่อง และข้อสังเกต การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดฯ

00Word17/11/2020