ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ (PAT ACT ONLINE)Download คู่มือ

1. คู่มือการลงทะเบียนขอมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน PAT ACT ONLINE Download

2. คู่มือการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ PAT ACT ONLINE  Download

3. คู่มือการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตผ่านระบบ PAT ACT ONLINEฉบับแก้ไขครั้งที่ 1                                   วันที่ 1 กันยายน 2563  Download

4. คู่มือการแจ้งเลิกการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน               และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ผ่านระบบ PAT ACT ONLINE Download

5. คู่มือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือ               รับรองการแจ้ง-ใบอนุญาต PAT ACT ONLINE Download

6. คู่มือการแจ้งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต ผ่านระบบ PAT ACT ONLINE Download

7. คู่มือการแจ้ง นำเข้า ส่งออกผ่านระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ (PAT ACT ONLINE) Download


ขั้นตอนการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผ่านระบบ PAT ACT ONLINE  

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ PAT ACT ONLINE  

VDO สื่อสารขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ PAT ACT ONLINE

-ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

-ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

-ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

-ขั้นตอนการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต

-ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

-ขั้นตอนการแจ้งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

-ขั้นตอนการแจ้งนำเข้า ส่งออก ผ่านระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์

-แจ้งเลิกการดำเนินการ