อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 New  Download  (ส่วนของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หน้า12-15)

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562  Download