หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา
ลำดับที่ห้องปฏิบัติการหมายเลขทะเบียนStatusExpiration dateLast Updated
1ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือกรุงเทพฯ5001/52Accredited24/09/256628/09/2564
2ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา เชียงแสน จ.เชียงราย 5002/52Accredited
24/09/256628/09/2564
3ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา แม่สาย จ.เชียงราย5003/52Accredited
24/09/256628/09/2564
4ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า)5004/53Accredited
05/01/256622/01/2564
5ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา สะเดา จ.สงขลา5005/53Accredited
05/01/256622/01/2564
6ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา  ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
5006/53Accredited
05/01/256622/01/2564
7ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ลาดกระบัง
5007/53Accredited
05/01/256622/01/2564
8ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
5009/54Accredited
24/09/256628/09/2564
9ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา เชียงของ จ.เชียงราย
5010/60Accredited
24/09/256628/09/2564
10ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ทุ่งช้าง จ.น่าน
5011/60Accredited
24/09/256628/09/2564
11ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา มุกดาหาร
5012/60Accredited
24/09/256628/09/2564


หมายเหตุ : Status

Accredited :ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ
# In process :ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
## In process  :ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ 
(A) :อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ
(B) :อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน
(C) :อยู่ระหว่างเข้าคณะทำงานกลั่นกรอง
(D) :อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ
### Suspended :
ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด