การอุทธรณ์ และการร้องเรียน (Appeal and Complaint)  • ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องเรียน (Appeal and Complaint)

                - ขั้นตอนการดำเนินงานการพิจารณาการอุทธรณ์ (Appeal)

                - ขั้นตอนการดำเนินงานการพิจารณาการร้องเรียน (Complaint)

  • การติดต่อ การอุทธรณ์และการร้องเรียน (Contact for Appeal and Complaint)

                สามารถติดต่อเรื่องการอุทธรณ์และการร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่ 

                  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ นักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

                    (Send by licence to Director of BLQS)

                   88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

                    (88/7 Tiwanon Rd., Amphoe Mung, Nonthaburi 11000 Thailand)

                หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-951-1270

                    (Fax. +662-951-1270)

                หรือทาง E-mail: blqs@dmsc.mail.go.th