E-book/ManualE-Book/Manual 

  • แนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 Download : PDF  NEW 
  • คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนา Download : PDF  NEW 
  • สถิติข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 Download : PDF 
  • นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร Download : PDF
  • คู่มือการตรวจประเมินและพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด Download : PDF
  • หนังสือประมวลผลข้อบกพร่องและข้อสังเกตของห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ Download : PDF
  • มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร Download : PDF
  • นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุขDownload : PDF