ดาวน์โหลดเอกสาร งานพรบ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  • แบบฟอร์มรายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ประสงค์จะดำเนินการตามพรบฯ พ.ศ. 2558 ดาวโหลด
  • การแจ้งข้อมูลเพื่อจัดทำใบขนสินค้าผ่านระบบ NSW  doc l pdf
  • แบบตรวจสถานที่และอุปกรณ์ ประกอบการพิจารณาคำขออนุญาต ผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  doc l pdf