แหล่งข้อมูลภายในประเทศ

  arrow   สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม - (สมอ.)
  arrow   สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี - (สสท.)
  arrow   กรมทะเบียนการค้า - กองชั่งตวงวัด
  arrow   สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  arrow   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  arrow  กรมวิทยาศาสตร์บริการ : กองฟิสิกส์และวิศวกรรม
  arrow   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - (สวรส.)
  arrow   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ - (สปรส.)
  arrow   เวบไซต์ด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม