Banner_research.gif

งานวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานที่สำคัญของงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้ดำเนินการวิจัย งานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน และประเทศชาติ งานวิจัยเกิดขึ้นได้ด้วยความมุ่งมั่นศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและสรุปผล การนำเสนอผลงานการวิจัยแก่สาธารณชนจะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์งาน และเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าแก่ผู้สนใจในเรื่องดังกล่าว สำหรับงานวิจัยที่จะนำเสนอในที่นี้ ส่วนใหญ่เป็นบทคัดย่อที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
arrow_aniBW.gif ระบบการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

arrow_aniBW.gif ระบบการรับรองก่อนการส่งออกประเทศญี่ปุ่น (Pre - Certification System of Japan)

arrow_aniBW.gif แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในเขต 7

arrow_aniBW.gif พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจของกลางทางคดีด้วยระบบประกันคุณภาพ

arrow_aniBW.gif ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจ Alcohol ในเลือด

arrow_aniBW.gif ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจชนิดตัวตรวจรับแบบเซลไฟฟ้าเคมี เมื่อไม่ได้รับสอบเทียบ
The error of the Reading of the Non-calibrated Electrochemical Breath Alcohol Analyzerarrow_aniBW.gif ประโยชน์ของ Proficiency testing ในการหาความจำเป็นและสร้างหลักสูตรอบรมการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน

arrow_aniBW.gif การสอบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์สารตะกั่วในตัวอย่างอากาศในสิ่งแวดล้อมการทำงาน และในตัวอย่างเลือดระหว่างห้องปฏิบัติการ

arrow_aniBW.gif การประเมิณคุณภาพการตรวจเสมียร์เลือดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟ์โฟบลาสท์

arrow_aniBW.gif Laboratory Assessment of Thyroid Function Hormones in Thailand

arrow_aniBW.gif การประเมินผลการสอบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการของเชื้อ Cryptosporidium parvum

arrow_aniBW.gif โครงการสอบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจแอนติเอชไอวี

arrow_aniBW.gif การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรควิโนนระหว่างห้องปฏิบัติการ

arrow_aniBW.gif การพัฒนาบุคลากรเพื่อระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

arrow_aniBW.gif การพัฒนาระบบการรับตัวอย่างของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

arrow_aniBW.gif การเก็บตัวอย่างในรูปหยดเลือดแห้งเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการทดสอบความชำนาญในด้านการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน โดยวิธี HPLC

arrow_aniBW.gif การควบคุมคุณภาพด้านพันธุกรรมในหนูไมซ์ที่มีการสืบสายพันธุ์แบบเลือดชิด โดยวิธีอิเลคโตรโฟลิซิส

arrow_aniBW.gif การดูแลจัดการสัตว์ใหญ่ สัตว์ปีกก่อนและหลังการทดลองทางวิทยาศาสตร์

arrow_aniBW.gif ประเมินการสอบเทียบผลวิเคราะห์ Anti-HIV ระหว่างห้องปฏิบัติการในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ปงบประมาณ 2541

arrow_aniBW.gif การทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ การตรวจแอนติเจน เอช ไอ วี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

arrow_aniBW.gif การประยุกต์ใช็เทคโนโลยีเจาะเลือดจากปลายนิ้ว แทนการเจาะจากหลอดเลือดดำ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

arrow_aniBW.gif การพัฒนาเครื่องทดสอบการรั่วซึมของถุงยางอนามัยสำหรับทดสอบมาตรฐาน ISO 4074-5

arrow_aniBW.gif ประเมินผลการตรวจวินิจฉัยโรคเลบโตสไปโรซิสด้วยเทคนิค Immunofluorescent antibody test (IFA)

arrow_aniBW.gif การตรวจสอบรายงานโดยการทำ Review Report Analysis

arrow_aniBW.gif การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายงานผลการวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น

arrow_aniBW.gif การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้การทดสอบความชำนาญ(PT) กับ CAP;(College of American Pathologists)

arrow_aniBW.gif การพัฒนาศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์ Development of microbiak Culture Collection Center

arrow_aniBW.gif ผลสำเร็จการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยองค์กรภายนอกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2543

arrow_aniBW.gif การปรับปรุงคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

arrow_aniBW.gif การยอมรับระบบการรับรองห้องปฏิบัติการในระดับสากล

arrow_aniBW.gif การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

arrow_aniBW.gif ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรัง

arrow_aniBW.gif การควบคุมคุณภาพเครื่องอัลตราซาวนด์วินิจฉัยในประเทศไทย

arrow_aniBW.gif การพัฒนาระบบประกันคุณภาพศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลกสู่มาตรฐานสากล

arrow_aniBW.gif Regional External Quality Assessment Scheme (REQAS) in Blood Banking Group Serology

REQAS ppt_REQAS.gif
arrow_aniBW.gif การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

arrow_aniBW.gif การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน

arrow_aniBW.gif การสำรวจวิจัยปริมาณสาร 3-MCPDในผลิตภัณฑ์ปรุงรสในประเทศไทย

arrow_aniBW.gif การศึกษาวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพของถัวเหลืองตัดแต่งพันธุกรรม

arrow_aniBW.gif National Proficiency Testing Scheme for Blood Banking in Thailand -2000

arrow_aniBW.gif แผนการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

arrow_aniBW.gif การสำรวจระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

arrow_aniBW.gif การจัดตั้งและพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจและรับรองอาหารตัดแต่งพันธุกรรม

arrow_aniBW.gif การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยโรคทั่วไป

arrow_aniBW.gif การสำรวจการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

arrow_aniBW.gif MDMA(3,4-methylenedioxymethamphetamine) in ectasy tablets

arrow_aniBW.gif Epidemiological Surveillance on Dengue Haemorrhagic Fever in Upper North 1997-2000

arrow_aniBW.gif คุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือด เอ บี โอ อาร์เอช และแอนติบอดีต่อหมู่เลือดอื่นๆของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศไทย

arrow_aniBW.gif การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือดในประเทศไทย
  (NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME IN BLOOD GROUP SEROLOGY IN THAILAND, 2002-2003 EXPERIENCE)

arrow_aniBW.gif การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือดในประเทศไทย พ.ศ.2545-2546

arrow_aniBW.gif การประเมินผลการตรวจ Unexpected antibody screening test and identification ของห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด, พ.ศ.2546-2548 (Evaluation of laboratory performance on unexpected antibody screening test and identification, 2003-2005)

arrow_aniBW.gif คุณภาพการตรวจหมู่เลือด ABO และ Rh ของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ปีงบประมาณ 254-2548 ( External Quality Assessment in ABO and Rh Blood Grouping for Performance Evaluation of Thai Laboratories, 2002-2005)

arrow_aniBW.gif ระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกในประเทศไทย

arrow_aniBW.gif การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก

arrow_aniBW.gif การประเมินคุณภาพการตรวจหาเชื้อมาลาเรียบนฟิล์มโลหิตบางด้วยกล้องจุลทรรศน์

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ - โทรสาร 02-9511270