ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจ Alcohol ในเลือด

จารุวรรณ วิริยะหิรัญไพบูลย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     อุบัติเหตุเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องกับสุรา ปัจจุบันแม้ว่ากฎหมายจะมีข้อกำหนดให้ทดสอบการ เมาสุราของผู้ขับขี่ แต่การบังคับยังไม่ครอบคลุมและจริงจัง ประกอบกับมี ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการต่างๆ และกระแสของสังคมที่ต้องการห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการห้องปฏิบัติการอ้างอิง การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีระยะเ วลาดำเนินการในช่วงแรก 3 ปี การดำเนินการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม ISO Guide 25 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติ และปี พ.ศ. 2541 นี้เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วม โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด มีหน่วยงานสน ใจสมัครเป็นสมาชิก 47 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อร่วมกันพิจารณา แนวทางการทดสอบความชำนาญการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดและผลิตสาร มาตรฐานอ้างอิง เพื่อบริการสมาชิก ส่วนแผนการที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2542 นอกจากจะดำเดินการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์และผลิตสารมาตรฐาน แล้วจะดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และขยายเครือข่าย ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้แล้วยังจะประสานงานเพื่อจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับ มาตรฐานของห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด เมื่อสิ้นสุดโครงการช่วง แรกแล้วคาดว่าจะมีห้องปฏิบัติการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดที่มีคุณภาพให้บริการครอบ คลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9