การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน


กัลยา อนุลักขณาปกรณ์
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้ มาตรฐานสากล จึงริเริ่มจัดทำโครงการรางวัลสมุนไพรไทยคุณภาพ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยเลือก ขมิ้นชั้น เป็นสมุนไพรชนิดแรกในโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงงาน กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตอื่นๆ ได้ตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบผงขมิ้นชันหรือเหง้าขมิ้นแห้ง และผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันแคปซูล ในกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตอื่นๆ ได้ตรวจสอบคุณ ภาพของวัตถุดิบผงขมิ้นชันหรือเหง้าขมิ้นชันแห้ง และมอบโล่รางวัลและ ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบที่ได้มาตร ฐานตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
     โครงการรางวัลสมุนไพร ประจำปี 2544 ดำเนินการตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมกราคม 2545 รวม 7 เดือน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 111 ราย ประกอบด้วย กลุ่มโรงงาน 18 ราย กลุ่มโรงพยาบาล 38 ราย และกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตอื่นๆ 55 ราย จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 145 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.66 ปัญหาของตัวอย่างที่พบ คือ ปริมาณเถ้า ปริมาณความชื้น สิ่งแปลกปลอม การปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ การปนเปื้อนด้วยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการปนเปื้อนด้วย สารหนูและโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และปริมาณสารสำคัญต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 13