การพัฒนาระบบประกันคุณภาพศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก
สู่มาตรฐานสากล


ณรงค์ รัตนนาคินทร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตามนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทั่งได้รับการตรวจติดตามวิชาการและระบบคุณภาพทุกห้องปฏิบัติการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2540-2543 อย่างต่อเนื่องทุกปี จำนวน 5 ครั้ง 65 การทดสอบ พบข้อบกพร่องท ี่ไม่สอดคล้องกับคู่มือบริหารงานประกันคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 91 ข้อบกพร่อง โดยข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด คือ การสอบเทียบ การบำรุงรักษา และการสอบกลับได้ อันดับสอง คือ การจัดการเอกสารและข้อมูล อันดับสาม คือ วิธีทดสอบและอันดับสี่ คือ คุณสมบัติบุคลากรและการฝึกอบรม โดยพบข้อบกพร่องคิด เป็นร้อยละ 34.07,31.87,10.99 และ 7.69 ของจำนวนข้อบกพร่องทั้งหมดตามลำดับ และยังพบว่าข้อบกพร่องท่ได้รับเฉลี่ยต่อหนึ่งการทดสอบในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงทุกปี คือ 3.25,2.00,1.43 และ 0.72 ตามลำดับ ซึ่งข้อบกพร่องเหล่านี้ได้ รับการแก้ไขทั้งหมดมา โดยตลอดทั้งปี กระทั่งในปีงบประมาณ 2543 ศูนย์ฯ จึงได้รับการรับรองระบบคุณภาพ จากการประกาศระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยตนเองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Self declaration) อันแสดงถึงความมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 13