ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตรัง


พิรุณ รัตนวนิช*,สุวด ชูสุวรรณ**
*วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
**โรงพยาบาลตรัง

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มารับบริการต่อบริการของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 83.5 ของกลุ่มตัวอย่าง อาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง สาเหตุหลักที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ คือ การเดินทางสะดวก และเคยเป็นผู้ป่วยเก่ามาก่อน 48.1 การบริการในแผนกผู้ป่วยนอก เรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และยาโรงพยาบาลขนาดเตียง 10 เตียง พบว่าดีมาก และมีสัดส่วนสูงที่สุดคือ ร้อยละ 96.3 และร้อยละ 91.3 ตามลำดับ มากกว่าร้อยละ 71.0 ให้ความเห็นว่า โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ให้บริการรวดเร็ว ในเรื่องสถานที่บริการทั่วไป และเรื่องบริการของแพทย์/พยาบาลตลอดจนถึงกิริยา มารยาทของแพทย์และพยาบาล พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลขนาด 10 และ โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง มีความเห็นว่ายังอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 76-90.6 ของดรงพยาบาลขนาดต่างๆ หวังโรงพยาบาล มีคุณภาพดีร้อยละ 93.4-98.7 ส่วนการบริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดต่างๆพบว่า ร้อยละ 73 ของผู้รับบริการที่โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีความเห็นว่าความสะอาด/ความสะดวกสบาย ในห้องพัก และบริการของแพทย์และพยาบาลอยู่ในระดับ "ไม่ดี" นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก
     สรุป ความคิดเห็นของผู้ใช ้บริการต่อการบริการของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรัง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่ดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และ > 120 เตียง อย่างไรก็ตามผู้รับบริการก็ยังให้ความเห็นว่าจะมารับบริการ ณ โรงพยาบาลแห่งเดิมนี้อีก โดยให้ความเห็นในภาพรวมว่าอยู่ในระดับดี จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำข้อมูลไป ปรับปรุงการจุดต่างๆ ให้มีคุณภาพบริการดีขึ้น

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 13