การสำรวจการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ


เรวดี สีริธัญญานนท์ นิพนธ์ กรีธาพล และสุพัสตา งวงช้าง
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     การดำเนินการให้ห้องปฏิบัต ิการชันสูตรสาธารณสุขมีคุณภาพ มีผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ จำเป็นจะต้องมีการจัดระบบประกันคุณภาพที่ดีในห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติงานชันสูตรฯมาอย่างต่อเนื่อง จึง ได้ทำการสำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการชันสูตรฯของสถานพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขต 1-12 ที่เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดระบบควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ภายในห้องฏิบัติการ จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและโลหิตวิทยา ซึ่งจัดรวม 4 รุ่น แต่ละรุ่นจัดใน 4 ภูมิภาคของประเทศ มีผู้ร่วมการสัมมนาเป็น นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ 2-8 จากห้องปฏิบัติการชันสูตรฯ ของ รพศ. รพท. และ รพช. จำแนกตามกลุ่มพื้นที่เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกลุ่มภาคใต ้ พบว่า ทุกกลุ่มมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรฯ ตามมาตรฐาน HA มากที่สุด การสำรวจทัศนคติต่อความก้าวหน้าของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ พบว่า ระดับความก้าวหน้าในภาพรวมของทุกกลุ่ม เป็นระดับเพิ่งเริ่มต้น นอกจากนี้ ได้สำรวจปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ,ด้านเครื่องมือ,ด้านความรู้-ความเข้าใจ ในระบบคุณภาพ,ด้านบุคลากร และด้านเจตคติของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาอุปสรรคของ รพศ. ในกลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกลุ่มภาคใต้ เป็นด้านการบริหารจัดการ แต่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นด้านความรู้-ความเข้าใจ ในระบบคุณภาพ ปัญหาอุปสรรคของ รพท. ทุกกลุ่มเป็นด้านการบริหารจัดการ และปัญหาอุปสรรคของ รพช. ทุกลุ่มเป็นด้านการบริหารจัดการ ยกเว้น ภาคกลางเป็นด้านความรู้-ความเข้าใจในระบบคุณภาพ
     จากการสำรวจในครั้ง นี้ทำให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชัน สูตรของแต่ละภูมิภาค เจตคติและปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ ห้องปฏิบัติการชันสูตร ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จพัฒนาและส่งเสริมระบบพัฒนาคุณภาพของ ห้องปฏิบัติการชันสูตรให้มีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 13