การสำรวจระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น


สมพิศ จันทร์เหลือง*, เลขา ปราสาททอง*, สิริกาญจน์ ทานะ
*ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น มีภารกิจหลักทางด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือ่ข่าย ในพิ้นที่รับผิดชอบยังเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญ เพราะผลการตรวจชันสูตรที่ถูกต้อง รวดเร็วมีมาตรฐาน ส่งผลให้การวินิจฉัยเพื่อการรักษาของแพทย์ถูกต้องทันกาล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด การพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจำต้องได้รับความร่วมมือ ความมุ่งมั่น ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ การเห็นชอบของผู้บริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น ได้สำรวจข้อมูลเพื่อให้ทราบศักยภาพการดำเนินงาน ทราบปัญหานำไปสู่การแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลางเขต 6 จำนวน 19 แห่ง พบว่า ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกโรงพยาบาลผ่านการอบรมด้านระบบคุณภาพ มีนักเทคนิคการแพทย์ประจำ ห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63ไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37 โรงพยาบาลที่มีนักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการเริ่มดำเนิน การด้านระบบคุณภาพแล้ว 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 โรงพยาบาลที่ไม่มีนักเทคนิคการ แพทย์ประจำห้องปฏิบัติการเริ่มดำเนินการด้านระบบคุณภาพแล้ว 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71 ด้านเครื่องมือ พบว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือเพียงพอต่อการให้บริการ 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84 มีเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16 มีแผนการสอบเทียบและบำรุง รักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่มีแผนการสอบเทียบเครื่องมือ10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53 ซึ่งปัญหาที่ทางห้อง ปฏิบัติการไม่มีแผนการสอบเทียบเครื่องมือเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดองค์ ความรู้ในเรื่องของการสอบเทียบ และสถานที่รับดำเนินการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน มีการดำเนินการด้านเอกสารคุณภาพแล้ว 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74 สำหรับด้านการควบคุมคุณภาพการตรวจชันสูตรซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย ที่สำคัญของระบบคุณภาพพบว่า ทุกแห่งมีการทำทั้ง Internal Quality Control และ External Quality Control
     จากผลการสำรวจประเมินได้ว่า โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่นทุกแห่งมีพื้นฐานด้านระบบคุณภาพ สำหรับปัญหาที่พบคือ การบริหารจัดการเครื่องมือ การจัดทำเอกสารและรูปแบบการพัฒนา ซึ่งจากข้อมูลนี้ผู้บริหาร ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบคุณภาพโรงพยาบาล ในจังหวัดขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 13