แผนการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


สุนทรี โรจนสุพจน์ ์ และคณะอนุกรรมการสอบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภาระกิจสำคัญ คือ การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา กรมฯได้เริ่มดำเนินโครงการ ให้บริการสอบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้อง ปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกเพื่อให้เกิดเครื่อข่ายห้องปฏิบัติการในระดับประเทศ มีการพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการเป็นไปในรูปแบบเดียวกันและสอดคล้อง กับมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ. 2542 คณะอนุกรรมการสอบเทียบผลการวิเคราะห ์ระหว่างห้องปฏิบัติการ ได้พิจารณานำมาตรฐานสากล ISO / IEC Guide 43-1 : 1996 ขององค์การกำหนดมาตรฐานนานาชาติ (International Organization for Standardization) มาเป็นแนวทางดำเนินหารของแผนการสอบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ ระดับชาติ (National Proficiency Testing Provider) และแผนย่อยหลายแผน ผลจากการดำเนินงานของแผนการสอบเทียบในปี พ.ศ. 2544 จำนวน 7 แผนหลักและ 10 แผนย่อย ได้นำมาสรุปเสนอในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ผู้ประสานแผน เข้าใจวิธีดำเนินการอย่างถูกต้องพัฒนา การปฏิบัติงานทั้งวิธีการจัดเตรียมตัวอย่าง การนำส่ง การประเมินผล และการสื่อสารกับสมาชิก ในโอกาสนี้สมาชิกได้มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมและการใช้ประโยชน์จาก ผลการประเมิน นำไปพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตนเอง และประการสำคัญ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่ยังไม่เคยดำเนินการริเริ่มแผนการสอบเทียบใหม่ตามรูปแบบที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การดำเนินแผนการสอบเทียบระดับชาติให้ครอบคลุมทุกรายการทดสอบ จะเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนทดแทนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกแผนการสอบ เทียบที่องค์กรต่างประเทศดำเนินการอยู่และอาจขยายเป็นแผนการสอบเทียบ ระดับสากลเปิดรับสมาชิกจากต่างประเทศเป็นการหารายได้เพิ่มแก่ประเทศชาติต่อไป

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 13