การศึกษาวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพของถั่วเหลืองตัดแต่งพันธุกรรม

(The study of method for qualitative analysis of genetically modified soybean powder)


นิตยา พันธุ์บัว*, ปวีณา ปัญญา*,ดวงดาว วงศ์สมมาตร**
*กองอาหารส่งออก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
**กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ เชิงคุณภาพแบบคัดกรอง (Screening test) ของถั่วเหลืองตัดแต่งพันธุกรรม สกัดดีเอ็นเอที่ 0% ,0.1% และ 1% GMOs soybean powder certified reference material จาก IRMM และ 100% GMOs soybean powder ตรวจหา 35S-promoter DNA และ NOS-terminator DNA โดยวิธี Polymerase Chain Reaction หาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของปฏิกิริยาPCR (optimized PCR condition) พบความเข้มข้นของ primer 0.4 UM ความเข้มข้นของ MgCl2 2 UM และปริมาณดีเอ็นเอตั้งต้น (template DNA) ในการตรวจหา 35S-promoter DNA ช่วง 70-150 ng และ NOS-terminator DNA ช่วง 20-150 ngพบว่า 35S-promoter และ NOS-terminator มีความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์ 84.72%,100% และความไว 90.97%,100% ตามลำดับ
     ศึกษาหาปริมาณ GMO น้อยที่สุดที่สามารถตรวจสอบได้จากชิ้นส่วน ดีเอ็นเอ 35S-promoter ขนาด 190 bp และ 123 bp และ NOS-terminator ขนาด 118 bpโดยใช้ความเข้มที่ 0.001% (1 pg) , 0.005 %(4 pg), 0.01% (8 pg), 0.05%(40 pg),0.1% (80 pg) พบความเข้มข้นที่น้อยที่สุดของ 35S-promoter ขนาด 19 bpและ NOS-terminator ที่ 0.05% (40 pg) ส่วน 35S-promoter ขานาด 123 bp พบที่ 0.005 % (4 pg) จึงเลือกใช้ 35S-promoter ขนาด 123 bp เนื่องจากสามารถตรวจได้ต่ำกว่าขนาด 190 bp เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลลบปลอมกรณีที่มี GMO ปะปนในปริมาณน้อย

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 13