ผลสำเร็จการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ. 2543


สุนทรี โรจนสุพจน
และคณะอนุกรรมการสอบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรที่มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ การจัดทำโครงการทดสอบความชำนาญ โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมสำคัญของระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงในปี พ.ศ. 2542 คณะอนุกรรมการสอบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ ได้จัดทำหลักเกณฑ์การ ทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 43 ; 1996 ขององค์การกำหนดมาตรฐานนานาชาติ (International organization for Standardization) จัดประชุมสัมมนาและเผยแพร่ให้ผู้ประสานแผนในกรมฯ ได้ใช้เป็นแนว ทางดำเนินงานเพื่อให้รูปแบบการทดสอบความชำนาญภายในกรมฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
     จากการรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2543 กรมฯ มีแผนการทดสอบความชำนาญที่ถือว่าเป็นแผนระดับชาติมีสมาชิกเข้าร่วม โครงการจากห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ จำนวน 7 แผนหลักและแผนย่อยอีกไม่น้อยกว่า 10 แผน ครอบคลุมรายการทดสอบมากกว่า 60 รายการ ความถี่ของการดำเนินงาน 2- 4 ครั้งต่อปี ห้องปฏิบัติการสมาชิก ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการในทุกระดับที่ทำการตรวจวิเคราะห ์ทั้งที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและการคุ้มครองผู้บริโภค
     การนำเสนอ ผลสำเร็จการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยองค์กรภายนอก ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2543 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง ความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการดำเนินแผน ทั้งประเภท การจัดและออกแบบ เครื่องมือประมวลผล การใช้สถิติ การเตรียมวัตถุทดสอบ การบริหารจัดการ การเลือกวิธีวิเคราะห์การรายงานผลและการประเมินผล แต่ทั้งหมดนี้ อยู่ในขอบเขตตามมาตรฐานสากล และเป็นแบบอย่างสำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนิน แผนการทดสอบ ทั้งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ที่มา : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 12