การพัฒนาศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์

Development of Microbial Culture Collection Center


ศิริพร จันทร์โรจน์,สุรางค์ เดชศิริเลิศ และคณะ
ฝ่ายบักเตรีทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

     บทนำ ศูนย์เก็บรักษา และรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่หลักคือ การเก็บรวบรวมจุลินทรีย์ (Collection) การเก็บรักษา (Preservative) การให้บริการ (Supply) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การบริการจัดการข้อมูล (Data management) และหน้าที่เสริม คือ ให้บริการแยกเชื้อ (Identification) ให้คำปรึกษา (Consultation) รับฝากเก็บ (Safe deposite) และการประสานงานวิจัย (Contracted Researches) เพื่อให้ศูนย์ เป็นที่เชื่อถือและยอมรับได้ จึงได้มีการมุ่งพัฒนา และดำเนินงานสู่มาตรฐานสากล
     วิธีการ ศูนย์ฯได้ใช้มาตร ฐานการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพตามระบบของ United Kingdom Nation Culture Collection (UKNCC)โดยใช้ Quality Manual UK New Strategy for Microbial Collection 1988ประกอบการพัฒนา
     ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ Culture Collection คือ ตรวจสอบความมีชีวิต (Viability) ตรวจสอบชนิด (Identity) คุณสมบัติ (Character) และความบริสุทธิ์ (Purity) ของเชื้อที่เก็บรักษา จัดทำบัญชีรายชื่อจุลินทรีย ์ และ Home page ของงาน Culture Collection เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า แบบ One-Stop-Service เก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็งที่อุณหภูมิ -70 0C ทุกสายพันธุ์ เก็บใน Deep tube stock agar เพื่อรอการจำหน่ายและแจกจ่าย เก็บโดยวิธีอื่นๆที่เหมาะสม กับแบคทีเรียแต่ละชนิด บริหารจัดเก็บข้อมูลของเชื้อแบคทีเรียที่จัดเก็บไว้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม Inventory ของศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ
     สรุปและวิจารณ ์ ศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นแหล่งเก็บรักษาเชื้อก่อโรคที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และ ได้คุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล เป็นแหล่งให้บริการเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์และเป็นแหล่งรับฝาก เก็บรักษาเชื้อเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ควบคุมคุณภาพ และการผลิตชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ตาม ระบบมาตรฐานสากล

ที่มา : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 12