การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้การทดสอบความชำนาญ (PT) กับ CAP ;(College of American Pathologists)

คณะทำงานบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข*
*สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ในปี 2543-44 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข (สวส.) ได้เข้าร่วมโครงการ " การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้การทดสอบความชำนาญ (PT ) กับ CAP " โดยได้รับตัวอย่างทดสอบ 3 ครั้ง ทำการทดสอบกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 ชนิดๆ ละ 1 เครื่อง ผลการทดสอบ พบว่า สอดคล้องกับผลการทดสอบของกลุ่มที่เข้า ร่วมโครงการ จำนวน 6 เรื่อง ไม่สอดคล้อง 1 เครื่อง จากการทดสอบ สรุปได้ว่า เครื่องมือ สวส. ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ในมาตรฐานสากล และ ในปี 2544-45 สวส. จะเพิ่มจำนวนเครื่องมือในโครงการนี้ให้ครอบคลุมมากขึ้น

ที่มา : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 12