การพัฒนาเครื่องทดสอบการรั่วซึมของถุงยางอนามัยสำหรับทดสอบตามมาตรฐาน ISO 4074-5

สาโรช ปริยะวาที
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่ใน การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของถุงยางอนามัยทุกรุ่น ผลิตที่ขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิต/นำเข้าและก่อนการออกจำหน่ายภายในประเทศ การ ทดสอบการรั่วซึ่มของถุงยางอนามัยเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ต้องทดสอบสำหรับตัวอย่างที่ขออนุญาตขึ้น ทะเบียนและก่อนการออกจำหน่าย
      ปัจจุบันโรงงานผลิตถุงยาง อนามัยเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อการส่งออกกำลังขยาย ตัวทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตและการตั้งโรงงานใหม่ ทำให้ความต้องการ ใช้เครื่องมือดังกล่าวมีจำนวนมากขึ้นทั้งทางโรงงานที่ต้องใช้ในการควบคุมคุณภาพระหว่าง การผลิตและภาครัฐที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพตามกฎหมาย การจัดหาเครื่องมือทดสอบสอบ จากต่างประเทศจะต้องใช้งบประมาณสูงและสูญเสียเงินตราให้ต่างประเทศ การวิจัยเพื่อพัฒนา เครื่องมือขึ้นและเผยแพร่เทคโนโลยีไปยังภาคเอกชนจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา ได้วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างเครื่องมือทดสอบการรั่วซึมของถุงยางอนามัยตาม มาตรฐาน ISO 4074-5 ท ี่มีคุณลักษณะเฉพาะ และประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องมือที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์จากต่างปร ะเทศ สามารคใช้งานสะดวกและบำรุงรักษาง่ายมากกว่าเครื่องจากต่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกกว่าเครื่องมือจากต่างประเทศประมาณ 5-10 เท่า


ที่มา : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งชาติ ครั้งที 12