การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเจาะเลือดจากปลายนิ้วแทนการเจาะจากหลอดเลือดดำ
เพื่อลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ


วิภาภรณ์ อัครมณี*
*กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร ร.พ. แม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย

     การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเจาะ เลือดจากปลายนิ้วแทนการเจาะจากหลอดเลือดดำเพื่อลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อกรณีศึกษาในการเจาะ เลือดเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย โดยใช้เทคโนโลยีทั้ง 2 เจาะเลือด ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 100 ราย ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งออกแบบสอบถามทัศนคติของผู้ถูกเจาะเลือดและผู้เจาะเลือด สรุปผลการวิจัยดังนี้ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากการเจาะเลือดจากปลายนิ้วสามารถลดลงได้ 13 เท่า เจาะปลายนิ้วเร็วกว่า 3 เท่า ประหยัดค่าวัสดุอุปกรณ์ 7.5 เท่า ของการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ และสามารถนำเทคโนโลยีเจาะเลือดปลายนิ้วมาใช้แทนการ เจาะเลือดจากหลอดเลือดดำในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 เลือดที่เจาะจากปลายนิ้วสามารถนำมาเก็บเลือดไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 28 วัน ซึ่งไม่ทำให้ผลเปลี่ยนแปลงในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียทัศนคติของผู้เจาะ และผู้ถูกเจาะชอบการเจาะปลายนิ้วในด้าน ความสะดวก รวดเร็ว ใช้ปริมาณเลือดน้อย มีลดความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ ผู้เจาะเลือดและผู้ถูกเจาะเลือดมีความรู้ความเข้าใจต่อปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท ี่เกิดจากการเจาะเลือด และยินดีที่เจาะเลือดแบบปลายนิ้วมากกว่าเจาะจากหลอดเลือดดำ ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ สถานพยาบาลทั่วไปสามารถนำเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วมาใช้ใน การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียได้และควรนำไปใช้กับโรคอื่นๆด้วย เพราะจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขั้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดเก็บการขนส่ง และการทำลายมูลฝอยติดเชื้อ

ที่มา : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 12