การดูแลจัดการสัตว์ใหญ่,สัตว์ปีก ก่อนและหลังการทดลองทางวิทยาศาสตร์การแพทย์


เรวดี บุตราภรณ์*,นวขนิษฐ์ สัจจานนท์*,กังวาน บุบผาคำ*,
เบญจมา แซ่ลิ้ม*,วิรัตน์ สุเมธีวัฒนกุล* และทิฆัมพร แย้มสอาด*
*กลุ่มงานสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ใช้สัตว์ทดลองขนาดใหญ่ และสัตว์ปีกหลายชนิด เช่น ม้า,ลา,แพะ,แกะ,ไก่,ห่าน ฯลฯ เพื่อใช้ในงานต่างๆ เช่น การเตรียมสารอาหารเลี้ยงเชื้อ,การเฝ้าระวังโรค,การเตรียมชุดน้ำยาทดสอบ เพื่อใช้งานวินิจฉัยโรค,การเตรียมน้ำยามาตรฐานต่างๆ โดยสัตว์ทดลองเหล่านี้ มาจากแหล่งผลิตสัตว์หลายพื้นที่ จึงต้องมีการควบคุมกักกันสัตว์ก่อนนำเข้าทดลองโดยการกักกันดูอาการ 1 เดือนก่อนการปล่อยสัตว์เข้าฝูง ,การตรวจปรสิตภายนอก และภายใน ,การตรวจเลือดทางโลหิตวิทยาและชีวะเคมี การดูแลสัตว์ระหว่างการทดลอง โดยการควบคุมปรสิต ภายนอกและภายใน,การตัดขน,แต่งกีบ,การตรวจเลือดทางโลหิตวิทยาและชีวะเคมีการดูแลสัตว์และ การจัดการสัตว์หลังการทดลองเสร็จสิ้น เพื่อใสัตว์ทดลองต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ในงานทดลอง และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10