การควบคุมคุณภาพด้านพันธุกรรมในหนูไมซ์ที่มีการสืบสายพันธุ์แบบเลือดชิดโดยวิธีอิเลคโตรโฟริซิส


เรวดี บุตราภรณ*,นวขนิษฐ์ สัจจานนท*,กังวาน บุบผาคำ*,เบญจมา แซ่ลิ้ม-,
วิรัตน์ สุเมธีวัฒนกุล*, ทิฆัมพร แย้มสอาด*,ช่อแก้ว แซ่เซียว*
*กลุ่มงานสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     สัตว์ทดลองที่มีการสืบพันธุ์แบบ เลือดชิดจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคงที่ การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการปนเปื้อนทางพันธ ุกรรมจากหลายสาเหตุ จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์นั้นๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งมีการผสมพันธุ์และดูแลหนูไมซ์ที่มีการสืบพันธุ์ แบบเลือดชิดจำนวน 4 สายพันธ์ดังนี้ -BALB/c,C3H/HeJ,C57Bl/6,DBA/2J จึงมีการควบคุมคุณภาพด้านพันธุกรรม โดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟริซิสตรวจหารูปแบบเอนไซม์ และโปรตีนของสารพันธุกรรมที่จำเป็นในแต่ละสายพันธุ์ เปรียบเทียบกับรูปแบบของสารพันธุกรรมมาตรฐาน ซึ่งผลจากการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีความแตกต่างของรูปแบบสารพันธุกรรมดังกล่าว กับรูปแบบสารพันธุกรรมมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงางพันธุกรรมในหนูไมซ์ ที่มีการสืบสายพันธุ์แบบเลือดชิด ทั้ง 14 สายพันธุ์

ที่มา : การประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10