การเก็บตัวอย่างในรูปหยดเลือดแห้งเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการทดสอบความชำนาญในด้านการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน โดยวิธี HPLC


สิริภากร แสงกิจพร ,สุพิชฌาย์ เติมเสรีกุลและสมชาย แสงกิจพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรืการแพทย์

     ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบต้าธาลัสซีเมีย ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้จากผลการวิเคราะห์ชนิดปริมาณฮีโมโกลบิน ดังนั้น แต่ละห้องปฏิบัติการ จึงควรจะนำ Internal และ External Quality Control เพื่อควบคุมและ ประเมินคุณภาพผลการวิเคราะห์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามราคาของ QC Material ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างสูง และมีอายุการใช้งานสั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขใน ฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงจึงได้ทำการศึกษารูปแบบการเก็บตัวอย่างโดยการนำตัวอย่างเลือด และตัวอย่าง QC Material ในรูป Lyophilized Form มาเตรียมเป็นหยดเลือดแห้งบนกระดาษ Whatman No. 1 และเก็บที่ 4 0C,อุณหภูมิห้อง และ 37 0C เพื่อศึกษาความคงทนของตัวอย่างหยดเลือดในการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินดดยวิธี HPLC จาการศึกษาพบว่าตัวอย่างหยดเลือดแห้งที่เตรียมจากเลือด (EDTA Blood) โดยค่า HbA2 ในตัวอย่างหยดเลือดแห้งที่เตรียมจากเลือดมีความคงทนอยู่ได้ 14 วัน ในขณะที่การเตรียมจาก QC Material มีความคงทนอยู่ได้นานอย่างน้อย 28 วันที่ 4 0C และจากผลการศึกษาที่อุณหภูมิห้อง และ 37 0C พบว่าระดับ HbA2, HbA และ HbF จะค่อยๆลดลง และจะปรากฎ Unidentified Peak ที่ Retention Time 4.78 นาที มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เก็บ ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัว อย่างสำหรับการทดสอบความชำนาญในด้านการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน โดยวิธี HPLC ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการเตรียมตัวอย่าง ทั้งยังสะดวกในการขนส่งอีกด้วย

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10