การพัฒนาระบบการรับตัวอย่างของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก

(Sample receive system development of Regional Medical Sciences Center, Phitsanulok)


ณรงค์ รัตนาคินทร์ และ ทิพวัลย์ จิตตะวิกูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก

     ในอดีต การรับตัวอย่างของศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ พิษณุโลก ให้ผู้นำส่งตัวอย่างนำตัวอย่างไปส่งในห้องปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งทำให้บุคลากรภายนอก สามารถเข้าไปภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บุคลากรภายนอกไม่ควรเข้าไป อีกทั้งเป็นการยุ่งยากมากขึ้นใน กรณีที่มีการนำส่งตัวอย่างหลายรายการ ของหลายฝ่าย ทำให้ผู้นำส่งต้องเดินติดต่อ กับหลายฝ่าย ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2539 จึงเริ่มดำเนินการพัฒนาระบบการรับตัวอย่าง โดยมีการแต่งตั้งผู้รับตัวอย่าง จัดทำแบบฟอร์มใบกำกับตัวอย่าง มาตรฐานการปฏิบัติงานใน การรับตัวอย่าง และสติกเกอร์หมายเลขวิเคราะห์ที่มีเพียงเลขเดียวต่อเนื่องกันไป พร้อมสร้างห้องรับตัวอย่างบริเวณด้านหน้าอาคารของศูนย์ฯ ทำให้สามารถรับตัวอย่างของศูนย์ รวม ณ จุดเดียวกันตามระบบประกันคุณภาพได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ในปีงบ-ประมาณ 2542 ซึ่งเป็นการควบคุมดูแลตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยากต่อการสูญหาย นอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่น ในระบบที่มีคุณภาพ ให้กับผู้นำส่งตัวอย่างอีกด้วย

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10