การพัฒนาบุคลากรเพื่อระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ


อัฉรา พุ่มฉัตร*,ชุมชน เสริมสวรรค์**,อนุสิทธิ์ สุขม่วง*
*กองการศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
**ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และวิจัย ด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้เพื่อการรับรองและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม การซื้อขาย การจัดเก็บภาษี ศุลกากร พัฒนาชนบท คุ้มครองผู้บริโภค อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้เห็นความจำเป็นในการดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพจึงได้ประกาศนโยบายด้านคุณภาพไว ้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2539 และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรมีสนับสนุนการอบรมเพื่อ เตรียมความพร้อมให้แก่ราชการในสังกัด ในช่วงปี 2539-2540 เน้นงานด้านห้องปฏิบัติการ ได้เริ่มจัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้าน Testing & calibration Lab QC-QA ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้ผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ในห้องปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานระบบคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม จำนวน 8 หลักสูตร จำนวนผู้รับการอบรมรวม 1,005 คน และช่วงปี 2541-2542 ได้รับความร่วมมือจาก สมอ. ในการจัดอบรมจำนวน 2 หลักสูตร คือ การจัดทำระบบคุณ ภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO / IEC Guide 25 จำนวน 5 รุ่น และ Internal audit จำนวน 2 รุ่น มีผู้รับการ อบรม 210 คน ผลการพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทำให้ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตาม มอก. 1300 (ISO / IEC Guide 25) เมื่อปี พ.ศ. 2540 จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ส่วนที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาขอรับรองระบบ คุณภาพต่อไป

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10