การสอบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์สารตะกั่วในตัวอย่างอากาศในสิ่งแวดล้อมการทำงาน และในตัวอย่างเลือดระหว่างห้องปฏิบัติการ

พิณนภา โรจนจิราภา
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย

      กองอาชีวอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสอบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ(Inter laboratory Proficiency Testing) เพื่อนำไปสู่ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้คุณภาพโดยสมัครเข้าร่วมโครงการ Workplace Analysis Scheme for Proficiency ของประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อปลายปี 2538 ทำการสอบเทียบผลการวิเคราะห์สารตะกั่วในตัวอย่างอากาศในสิ่งแวดล้อมการทำงาน และสมัครเข้าร่วมโครงการ Bio-Rad Laboratories Intercomparison Quality Control Program ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2538 และเข้าร่วมโครงการ Intercomparison Program for Occupational Medical Analysis in Biological Material ของประเทศเยอรมันนี เมื่อปลายปี 2539 ทำการสอบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์สารตะกั่วในตัวอย่างเลือด ผลการดำเนินงาน ได้รับการประเมินจากทั้ง 3 หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการว่า ผลการตรวจวิเคราะห์สารตะกั่วในตัวอย่างอากาศในสิ่งแวดล้อมการทำงานและในตัวอย่างเลือดของ กองอาชีวอนามัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9