ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจชนิดตัวตรวจรับแบบเซลไฟฟ้าเคมี เมื่อไม่ได้รับสอบเทียบ
The error of the Reading of the Non-calibrated Electrochemical Breath Alcohol Analyzer

สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล,วิภาวดี อาขวาคม
กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ใน เลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจ จับผู้ที่เมาสุราแล้วขับรถ ที่มีตัวตรวจรับเป็น เซลไฟฟ้าเคมีนั้น ประสิทธิภาพใน การวัดเครื่องจะค่อยๆลดลง เมื่อใช้ไปช่วงระยะหนึ่ง จะทำให้มีความคลาดเคลื่อนเกิน + 5%
     การศึกษานี้ ได้ศึกษาความคลาดเคลื่อนของ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ที่มีตัวตรวจรับเป็นแบบ เซลไฟฟ้าเคมีจำนวน 48 ตัวอย่าง และไม่เคยได้รับการสอบเทียบหลังจากซื้อมาเป็นเวลา 2 ปี เพื่อจะเป็นแนวทางให้ผู้ใช้เครื่อง ได้รับทราบถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น
     ผลจากการศึกษาพบว่า ความคลาดเคลื่อนในช่วง + 5% มี 1 เครื่อง ความคลาดเคลื่อนในช่วง 5-15 % มี 11 เครื่อง ความคลาดเคลื่อนในช่วง 15-25 % มี 7 เครื่อง ความคลาดเคลื่อน 25-35 % มี 17 เครื่อง ความคลาดเคลื่อนในช่วง -5 ถึง -15 % มี 6 เครื่อง ความคลาดเคลื่อนในช่วง -15 ถึง -25 % มี 2 เครื่อง ความคลาดเคลื่อน -25 ถึง -35 % มี 4 เครื่อง
     จากผลการศึกษานี้ จะช่วยกระตุ้น ให้ผู้ใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ที่มีตัวตรวจรับเป็นแบบเซลไฟฟ้าเคมี จะต้องสอบเทียบเครื่องอย่างสม่ำเสมอตามคู่มือการใช้เครื่องกำหนด เพื่อที่เครื่องจะ ได้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 5 %

ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9