แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในเขต 7

ศุภวรรณ จึงจิตต์รัตน์ ,จันทร์ฉาย คำแสน ขวัญใจ วังคะฮาด ,พงษ์ โภคสวัสดิ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี

โลกในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ ห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การพยากรณ์โรคตลอดจนการวางแผน ควบคุมและป้องกันโรค จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพ ก้าวทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยแปลงของโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี (ศวก. อบ) มีแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ( Quality Assurance,QA) โรงพยาบาลในเขต 7 โดยเริ่มด้วย (1) สำรวจสภาพระบบงาน QA ในแต่ละโรงพยาบาล (2) ประสานงานกับผู้บริหาร โรงพยาบาลและเจรจาโน้มน้าวให้เกิดความต้องการด้านวิชาการ QA (3) จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านวิชาการตาม ความต้องการเป็นรายจังหวัดโดยเน้นกระตุ้นให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานเห็นประโยชน์และ ความสำคัญของระบบ QA (4) หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด(พบส.จังหวัด) ร่วมกันวางแผน กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดระบบ QA เลือก Test ที่ ต้องการเข้าร่วมระบบ QA โดยสมัครใจ รูปแบบขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจัดทำโดยมีหลักการสำคัญคือระบบ QA ต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติงานเอง ( owner = first party ) และมี ศวก.อบ. เป็นที่ปรึกษาและให้การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ ( adivisor = second party ) (5) แต่ละ พบส.จังหวัดหรือตาม รูปแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน ดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามแผนที่ได้กำหนดไว้ (6) เมื่อมีความพร้อมในการขอรับการตรวจสอบโรงพยาบาลร่วมกับ ศวก.อบ. ดำเนินการตรวจสอบทางวิชาการเบื้องต้น ( Technical system audit,TSA ) (7) ขอรับการ ตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์หรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ( Third party) (8) ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดตามคำแนะนำ ของหน่วยงานตรวจสอบและพัฒนา QA ต่อไปให้ต่อเนื่องและยั่งยืน แนวทางในการดำเนินงาน QA โรงพยาบาลใน เขต 7 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เน้นการทำงานเป็นทีม ทั้งในระดับจังหวัด (พบส.จังหวัด) เครือข่ายภายในจังหวัดและโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่องตลอดไป
ที่มา : การประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9