ระบบการรับรองก่อนการส่งออกประเทศญี่ปุ่น
(Pre - Certification System of Japan)
จันทร์ฉาย แจ้วสว่าง
กองอาหารส่งออก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ระบบการรับรองก่อนการส่งออก (Pre Certification System) เป็นระบบที่ตรวจรับรองสินค้าอาหารประเภทผ่านกระบวนการผลิต (Processed food) และ/หรือให้ความร้อน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น ได้ ้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 เป็นระบบสมัครใจเพื่อให้สินค้าต่างประเทศที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น (Food Sanitation Law) และได้มีการขึ้นทะเบียนรับรองแล้ว สามารถผ่านขั้นตอนการนำเข้า และลดขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำซ้อน ณ ด่านตรวจสอบนำเข้าของญี่ปุ่น ประโยชน์ที่ผู้ส่งออกจะต้องได้รับ ประหยัดเวลา เพราะขั้นตอนการส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย สามารถกำหนดวันส่งมอบ สินค้าได้แน่นอน
     ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ ้ ให้การสนับสนุนแก่ผู้ส่งออกเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบดังกล่าว โดยจัดทำโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารส่งออกตามระบบการตรวจรับรองก่อนการส่งออก (Pre Certification System) สำหรับสินค้าอาหารส่งออกประเทศญี่ปุ่นขึ้น เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2538 และทำให้บริษัทผู้ส่งออกสามารถเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ ครั้งแรกเมื่อ กุมภาพันธ์ 2539 จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ นับเป็นบริษัทแรกของเอเชีย และเป็นบริษัทลำดับที่ 3 ต่อจากสหรัฐและออสเตรเลีย จากผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) มีบริษัทผู้ส่งออกที่ผ่านการรับรองระบบดังกล่าวแล้ว 3 บริษัท จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์
ที่มา : การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9