ระบบการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


นางปนัดดา ซิลวา หัวหน้ากลุ่มงานรับรองห้องปฏิบัติการ
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วน ราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2540 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญ อนึ่งคือการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้องค์การจะทำการรับรองตามมาตรฐานสากล จะต้องมีคุณ สมบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 58
     องค์ประกอบที่สำคัญขององค์กรรับรอง (Accreditation Body) ตาม ISO 58 คือ การแสดงความเป็นกลางขององค์กร การมีระบบคุณภาพในการดำเนินงาน และบริหารจัดการเพื่อการรับรองและสามารถสอบทวนได้ การรักษาความลับของลูกค้า การเปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนได้
     จากองค์ประกอบเหล่านี้ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้จัดทำคู่มือคุณภาพด้านการ รับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการขึ้นมา และได้กำหนดความชัดเจนในด้านนโยบาย การบริหารจัดการะบบการทำงาน การตรวจสอบ การรับคำร้องเรียน คุณภาพของบุคลากร และระบบเอกสารรวมทั้งขั้นตอนการรับรอง ซึ่งดำเนินการในรูปของ คณะกรรมการและอนุกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้จัดทำรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การรับรองเพื่อแจ้งแก่ลูกค้าและผู้สนใจขอการรับรอง
ที่มา :การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9