การต่ออายุใบอนุญาตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๐การต่ออายุใบอนุญาตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๐

10  มี.ค. 2560

ท่านผู้ถือใบอนุญาต ผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ด้วยใบอนุญาตของท่านจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงขอให้ท่านได้มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต โดยส่งเอกสารแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้

ซึ่งหากท่านขาดการต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต่อไปถือว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗)

และหน่วยงานดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปจนกว่าจะมีการบังคับใช้กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

งานรับรอง