28 กุมภาพันธ์ 2563 สัมมนาฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดผลไม้สด28 กุมภาพันธ์ 2563 สัมมนาฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดผลไม้สด

27  ก.พ. 2563

สัมมนา "ฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กำหนดการ

เอกสารประกอบการสัมมนา

สรุปการสัมมนา