16-17มกราคม 2563 จัดอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข16-17มกราคม 2563 จัดอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

24  ธ.ค. 2562

16-17มกราคม 2563

จัดอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

ส่งใบตอบรับการเข้าอบรมผ่านทาง Link: http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/training/mophtraining63.htm