อบรม"ฟื้นฟูความรู้ด้านระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสอบรม"ฟื้นฟูความรู้ด้านระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงส

4  ธ.ค. 2561

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

งานรับรอง